New collaboration opportunities with the Digital Solutions for Wellbeing degree program at Oulu University of Applied Sciences

Social and health services systems are changing and becoming more digital. There is also an increasing need for various specialists. Oulu University of Applied Sciences’ Digital Solutions for Wellbeing Master’s degree program provides the skills to act as an expert and manager in digital solutions and services in the social and healthcare sector.

The students are professionals in the field of social and health care. They have received a bachelor’s degree, such as a nurse, social services officer, a public health nurse, a midwife, an optometrist, a paramedic, a radiographer, a biomedical laboratory scientist, a physiotherapist, an oral hygienist, or an occupational therapist. The graduates of the Digital Solutions for Wellbeing Master’s degree program will work in the social and health sector as digital solutions and services specialists or directors. The graduates’ titles include specialists, project coordinators, project managers, and health and social care information systems experts.

Read more in Finnish below.

Digitalisaation ja hyvinvointiteknologian kehittymisen seurauksena sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö ja alan osaamisvaatimukset muuttuvat. Digitalisaatio edellyttää sosiaali- ja terveysalan digitaalisten ratkaisujen ja palveluiden kehittämiseen liittyvää kokonaisprosessin hallintaa, suunnittelu- ja uudistusten johtamiseen liittyvää erityisosaamista. Lisäksi digitalisaatio edellyttää tietoturvanäkökulmien ja eettisten kysymysten hallintaa.

Oulun ammattikorkeakoulun Hyvinvoinnin digitaaliset ratkaisut – tutkinto-ohjelma (YAMK) vastaa uudistuvan työelämän tarpeeseen tuottamalla osaamista muun muassa valmiuksiin kehittää ja arvioida uusia käyttäjälähtöisiä kestäviä ja taloudellisesti kannattavia digitaalisia ratkaisuja ja palveluita. Koulutuksessa vahvistetaan myös opiskelijoiden ennakointitaitoja, sillä tulevaisuudessa vaaditaan myös yhä enemmän kykyä ennakoida globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia terveysalan digitaalisiin palveluihin. Tutkinto-ohjelmassa tehtiin opetussuunnitelmauudistus, jossa korostetaan työelämässä vaadittavia tiimissä työskentelyn taitoja ja taitoa työskennellä yhteisöllisesti.

Opetussuunnitelmauudistuksen kehittämiskohteena olivat koulutukseen kuuluvat 20 opintopisteen laajuiset neljän opintojakson syventävät ammattiopinnot: johdatus hyvinvoinnin digitalisaatioon, jonka jälkeen opintojen prosessimaisen etenemisen keskiössä on uusien, käyttäjälähtöisten, kestävien ja taloudellisesti kannattavien terveysalan digitaalisten ratkaisujen ja palveluiden 1) innovointi ja kehittäminen, 2) käyttöönotto, ja 3) vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi.

Uudistuksen myötä rakennettiin myös uusi työelämäyhteistyömalli, jossa tiivistetään erityisesti opinnoissa tehtävää yritysyhteistyötä. Työelämäyhteistyömallin tavoitteena on yhdistää aiempaa paremmin työelämän tarpeet ja kehittäminen koulutuksen sisältöihin sekä verkottaa opiskelijoita uudenlaisiin tehtäviin. Opiskelijat työskentelevät opintojaksojen aikana tiimeinä tiiviissä yhteistyössä oman yhteistyökumppaninsa kanssa. Mallissa projektille asetetaan selkeät ja tavoiteltavissa olevat työelämälähtöiset tavoitteet. Projekti voidaan toteuttaa yhteistyössä yrityksen, julkisen sektorin tai kolmannen sektorin kanssa.

Työelämäyhteistyömalli sisältää kolmen opintojakson kokonaisuuden: Digitaalisten ratkaisujen ja palveluiden kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla (5 op), Digitaalisten ratkaisujen ja palveluiden käyttöönotto sosiaali- ja terveysalalla (5 op) ja Digitaalisten ratkaisujen vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi (5 op). Tiimi ratkoo näillä opintojaksoilla oppimisteemaan liittyviä käytännön tehtäviä yhdessä. Tehtävät ovat sellaisia, että niissä edellytetään taitoa etsiä ja hyödyntää tutkimustietoa teknologia- ja hyvinvointialan näkökulmat yhdistävissä tiimitehtävissä käytännön ongelman tai haasteen ratkaisemiseksi. Uusi työelämäyhteistyön malli tuo yhteistyön työelämän kanssa lähemmäksi koulutusta ja tiiviimmäksi yhteistyömuodoksi.

Juttu on julkaistu alun perin OAMK Journal-julkaisussa, josta voi lukea lisää aiheesta.

Hyvinvoinnin digitaaliset ratkaisut -tutkinto-ohjelma (YAMK) mahdollistaa tiimioppimisen ja yritysyhteistyön – Oamk Journal

Yhteyshenkilöt

Outi Kajula, yliopettaja (Hyvinvoinnin digitaaliset ratkaisut)

outi.kajula@oamk.fi

Satu Elo, yliopettaja (Kestävät hyvinvointiratkaisut)

satu.elo@oamk.fi

Lähde: OAMK